Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

a. Ten Kate & Stoker:

Ten Kate & Stoker opleidingsinstituut, gevestigd te Borne.

b. Opdrachtgever:

Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Ten Kate & Stoker onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan Ten Kate & Stoker een opdracht heeft gegeven.

c. Opdracht:

De opdracht van een opdrachtgever aan Ten Kate & Stoker tot het verzorgen van een opleiding, al dan niet ten behoeve van het personeel van het betreffende bedrijf of instelling, de opdracht van opdrachtgever aan Ten Kate & Stoker tot het vervaardigen en leveren van onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook, alsmede de opdracht tot verrichting van diensten zoals advisering en detachering, alles in de ruimste zin des woords.

d. Opleiding(en):

Een door Ten Kate & Stoker verzorgde opleiding, training, assessment, her- en bijscholing, studie- of themadag, seminars dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam "incompany" of "open".

e. Deelnemer:

De particulier of de door opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een door Ten Kate & Stoker verzorgde Opleiding.

f. Aanmelding:

De inschrijving van een deelnemer voor een opleiding waarbij een overeenkomst tot het ontvangen van onderwijs wordt aangegaan.

g. Onderwijsmateriaal:

Opleiding-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Ten Kate & Stoker en op alle door Ten Kate & Stoker gesloten overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2 Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden deelnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien opdrachtgever zorgdraagt voor aanmelding van deelnemer, verplicht opdrachtgever zich jegens Ten Kate & Stoker deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Ten Kate & Stoker voor alle claims van deelnemer, in het geval Ten Kate & Stoker jegens deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Aanmeldingen zijn voor Ten Kate & Stoker bindend nadat Ten Kate & Stoker deze schriftelijk of telefonisch heeft bevestigd.

3.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden Ten Kate & Stoker slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Ten Kate & Stoker zijn aanvaard of voor zover Ten Kate & Stoker feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

3.3 Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot de diensten en producten, zoals de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van Ten Kate & Stoker, doch kunnen redelijkerwijs afwijken.

3.4 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door Ten Kate & Stoker vervaardigde werken, daaronder mede begrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

3.5 Ten Kate & Stoker heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle opleidingsprijzen en examengelden staan vermeld exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Ten Kate & Stoker is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan opdrachtgever en deelnemer door te berekenen.

4.2 Afhankelijk van het niveau van de deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de opdracht of van de opleiding korter of langer uitvallen dan door Ten Kate & Stoker was aangegeven. Ten Kate & Stoker heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. Ten Kate & Stoker informeert opdrachtgever of deelnemer over deze aanpassing.

4.3 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolg hebben. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Artikel 5. Levering, leveringstijd

5.1 Alle door Ten Kate & Stoker genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Ten Kate & Stoker is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Ten Kate & Stoker en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever of deelnemer vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.3 Opdrachtgever of deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd.

6.4 Alle kosten die Ten Kate & Stoker moet maken om tot inning van openstaande facturen te geraken, komen voor rekening van opdrachtgever of deelnemer. Deze kosten worden geacht tenminste 10%, met een minimum van € 115,= van het te vorderen bedrag te bedragen.

6.5 Ten Kate & Stoker heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering voor Ten Kate & Stoker van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling door Ten Kate & Stoker is ontvangen.

Artikel 7. Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal

7.1 Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door Ten Kate & Stoker verstrekte toelatingsnormen houdt nimmer de garantie in dat de deelnemer de opleiding met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten, waarbij deze zich zoveel mogelijk zal houden aan de door Ten Kate & Stoker te verstrekken toelatingsnormen.

7.2 Ten Kate & Stoker heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding verhinderen, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting van verdere deelneming aan de opleiding laat iedere verplichting tot betaling van het opleidingsgeld onverlet.

7.3 Aan de hand van de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Ten Kate & Stoker is niet gehouden lessen te herhalen ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

7.4 In beginsel worden geen duplicaten van onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. Ten Kate & Stoker kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt, in welk geval de duplicaten tegen betaling zullen worden verstrekt.

7.5 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Ten Kate & Stoker die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van opdrachtgever met zich mee kunnen brengen. Voorts dient Ten Kate & Stoker, althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gesteld van de maatregelen die opdrachtgever heeft getroffen ter vermindering van voornoemde gevaren en ter voorkoming van ongelukken.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Ten Kate & Stoker vervaardigde onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of opleiding, berust bij Ten Kate & Stoker tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door Ten Kate & Stoker vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijs- materiaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikkingstellen van enig onderwijsmateriaal of werk, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ten Kate & Stoker niet toegestaan.

8.3 Bij schending van deze bepaling is Ten Kate & Stoker gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van het door Ten Kate & Stoker vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of opleiding in rekening te brengen met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door opdrachtgever, onverminderd het recht van Ten Kate & Stoker om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Ten Kate & Stoker aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

9.2 Ten Kate & Stoker is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst uitsluitend ten hoogste voor de waarde van de achtergebleven prestatie.

9.3 Iedere aansprakelijkheid van Ten Kate & Stoker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

9.4 De aansprakelijkheid van Ten Kate & Stoker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Ten Kate & Stoker onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn stelt voor de zuivering van de tekortkoming en Ten Kate & Stoker ook na die termijn toerekenbaar blijft in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

9.5 Opdrachtgever vrijwaart Ten Kate & Stoker voor alle aanspraken van derden, hieronder begrepen maar niet beperkt tot deelnemers, die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.

9.6 Ten Kate & Stoker aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

9.7 Al het door Ten Kate & Stoker ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Ten Kate & Stoker op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Ten Kate & Stoker aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.8 In geval van ontwikkeling en/of samenstelling van onderwijsmateriaal of andere werken naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords van opdrachtgever ontvangen, neemt opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Ten Kate & Stoker tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Ten Kate & Stoker spant zich ervoor in alle door opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren en zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van opdrachtgever waarvan duidelijk is dat opdrachtgever met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst. Bedoelde gegevens zullen door Ten Kate & Stoker niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd.

10.2 Ten Kate & Stoker behoudt zich het recht voor de door opdrachtgever en/of deelnemer aan Ten Kate & Stoker ter beschikking gestelde gegevens vrijelijk te gebruiken bij de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Annulering

11.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding heeft Ten Kate & Stoker te allen tijde het recht een opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.

11.2 Annulering van een deelname aan een opleiding door opdrachtgever of deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:
Incompany: Tenzij een opleiding is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van de opleiding of onderwijsmateriaal in welk geval lid 3 van dit artikel van toepassing is, kan annulering kosteloos plaatsvinden tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Vanaf zes weken tot twee weken voor aanvang is de helft van de vergoeding voor de betreffende opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd.
Open: Tot twee weken voor aanvang van de opleiding is men voor verplaatsing of annulering van de opleiding € 50,00 verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding wordt verplaatst of geannuleerd.

11.3 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet enkel betreffende de verzorging van een opleiding, bij aangetekend schrijven tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht tot betaling van 100% van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd, vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

Artikel 12. Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van Ten Kate & Stoker een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door Ten Kate & Stoker in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Ten Kate & Stoker reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats. Indien de overmacht een bepaalde opleidingsbijeenkomst betreft, zal Ten Kate & Stoker voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel het gehele opleidingsprogramma een tijdseenheid opschuiven.

Artikel 13. Ontbinding

Ten Kate & Stoker kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden indien:
a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
c. Opdrachtgever of deelnemer één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen na door Ten Kate & Stoker en bij aangetekende brief hiertoe gemaand te zijn, heeft opgeheven. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Ten Kate & Stoker rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 14. Wijzigen van deze algemene voorwaarden

14.1 Ten Kate & Stoker heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever.

14.3 Ten Kate & Stoker zal binnen deze termijn gemelde bewaren van opdrachtgever overwegen en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Ten Kate & Stoker een bezwaar passeert, verkrijgt opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met Ten Kate & Stoker gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, die niet minnelijk kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.